باعرض سلام؛
لطفا در نظر داشته باشید این بخش صرفا جهت گرفتن نوبت استفاده می گردد لذا از پرسیدن سوال در این بخش خوددرای نموده و در بخش پرسش و پاسخ سوال خود را مطرح و در همان قسمت نیز پاسخ را مشاهده بفرمائید.

Hello;

Please keep in mind that this section is used only to take turns, so refrain from asking questions in this section and ask your question in the question and answer section and see the answer in the same section.